YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (HUAMER): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Rize ilinde gözlenen heyelan, kaya düşmesi, çığ ve taşkın gibi afetlere yönelik olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde oluşan doğal olaylardan kaynaklı tüm afetlere yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel temele dayalı, araştırma ve uygulamalar yapmak, kamuoyunu afetler konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacına yönelik bilimsel ve teknik araştırma çalışmalarını düzenlemek, yürütmek, yönetmek ve koordine etmek.
b) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, sertifika programları düzenlemek.
c) Doğal ve yapılı çevreye ilişkin planlama ve tasarım süreçlerini yönetmek, ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve uygulama projeleri yapmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlar ile bilimsel iş birliği yapmak, ortak projeler yürütmek.
d) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üye olmak.
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kurumlarla uygulamalı çalışmalar yapmak.
f) Merkezde görevli personel için meslek içi eğitimine yönelik olarak kurs, seminer ve bilimsel toplantılar yapmak.
g) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışında araştırma ve inceleme yapmalarına yardımcı olmak, yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.
ğ) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile iş birliği yaparak Merkezin faaliyet alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek.
h) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel kuruluşların araştırma, inceleme, bilimsel görüş, iş değerlendirme ve organizasyonu, bilirkişi hizmetleri, çeşitli plan, proje ve benzeri taleplerini karşılamak.
ı) Afetlere ilişkin bilimsel çalışmaları afet senaryoları üreterek gerçekleştirmek, bu amaçla projeler hazırlamak, ekip halinde sürdürülen çalışmalar sonucunda elde edilen verileri değerlendirerek rapor haline getirmek.
i) Amaçları doğrultusunda yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.
j) Sürdürülebilir ve eleştirel bir çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak, ilgili konularda toplumsal duyarlılığın oluşmasına destek olmak.
k) Halk eğitimine yönelik, teorik ve uygulamalı eğitim programları hazırlayarak halkın bilgilendirilmesini sağlamak.
l) Hazırlanan raporları, konunun uzmanları tarafından ulusal ve uluslararası platformlarda tartışmaya açmak; kesinleşen sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.
m) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.
n) Merkezin amacına uygun, Rektör veya yetkili kurullarca verilecek çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi ile en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.
ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.
d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.
e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
f) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil doğal olaylardan kaynaklı afet sorunları alanında çalışma ve uygulamalarda bulunmuş öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin çalışma/proje gruplarını oluşturmak.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve istemleri değerlendirmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, analiz ve inceleme yapmak.
d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını karara bağlamak.
e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan Üniversite öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri ile kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu; Müdürün gerekli gördüğü hallerde ve en az yılda bir kez olmak üzere toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ve ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenir. Çalışma grupları, başkan dahil Üniversite içinden veya dışından beş üyeden oluşur.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Araç, ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde de Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.
(3) Merkezin araç ihtiyacı, ihtiyaç halinde Rektörlük tarafından arazi koşullarında kullanılabilecek araçlar vasıtasıyla karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.